Net Design ShopUp : Ready Shopping site


สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์
 
 


ครูนิเวช - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม
 
  
ประวัติส่วนตัว : นายนิเวช กุลทรัพย์ศักดิ์

ที่อยู่ :
107 หมู่ 6 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี


ความเป็นมา :
อดีตข้าราชการครูที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองเป็นเกษตรกร ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ขนาดยักษ์มากมายเช่น มะขามเปรี้ยวยักษ์ ขนุนยักษ์ กล้วยยักษ์ แต่ไม่ทิ้งจิตวิญญาณของความเป็นครู ให้ความรู้ในเรื่องส่งเสริมให้ผู้ที่เห็นความสำคัญของไม้ผล ได้ขยายพันธุ์ไปปลูกเป็นอาชีพ และทำธุรกิจเกี่ยวกับพันธุ์ผลขนาดยักษ์


เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ :
นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตไทรโยค เป็นวิทยากรไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับไม้ผล (การปลูก/การตลาด) กับหน่วยงานต่างๆ